Domki nad jeziorem Zacisze.pl

UWAGA! Już jest!


Możliwość zapłaty

BONEM TURYSTYCZNYM!

Domki nad jeziorem Zacisze.pl

Uwaga! Pamiętaj o wcześniejszej rezerwacji miejsca na polu namiotowym. Wystarczy wypełnić formularz. Opłaty możesz dokonać po przyjeździe.

Zmieniamy się dla Ciebie

Domki nad jeziorem Zacisze.pl

UWAGA! Już jest!


Możliwość zapłaty

BONEM TURYSTYCZNYM!

Domki nad jeziorem Zacisze.pl

Uwaga! Pamiętaj o wcześniejszej rezerwacji miejsca na polu namiotowym. Wystarczy wypełnić formularz. Opłaty możesz dokonać po przyjeździe.

Zmieniamy się dla Ciebie

REGULAMIN ZACISZE.PL

Szanowni Goście,
Poniższy Regulamin został opracowany, aby zapewnić wszystkim z Państwa przyjemny i bezpieczny pobyt. Codziennie pracujemy nad tym, by spełniać Państwa oczekiwania, równocześnie prosimy o stosowanie się do poniższych zasad.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady rezerwacji i pobytu w Zacisze.pl, prowadzonym przez Dream Big Investments sp. z o.o. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Regulamin jest również dostępny w każdym domku położonym na terenie Zacisze.pl oraz w Recepcji. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności, dostępna na stronie internetowej Zacisze.pl oraz Recepcji.

 
Domki nad jeziorem Zacisze.pl

Pamiętaj!

Obowiązuje zasada „Zostawiasz domek takim, jakim go zastałeś”. Zdejmij pościel i zostaw ją złożoną na łóżku. Nie zapomnij o wyniesieniu śmieci do oznaczonego kontenera.

I. REZERWACJA POBYTU I ZADATEK
 1. Rezerwacji pobytu w Zacisze.pl można dokonać telefonicznie, mailowo lub za pomocą systemów rezerwacyjnych (zewnętrznych lub dostępnych na naszej stronie internetowej).
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając w terminie 48h zadatek w wysokości 40% ceny całego pobytu na wskazany rachunek bankowy, dostępny również na stronie internetowej Zacisze.pl. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. Brak zaksięgowania 100% ceny za rezerwację na rachunku bankowym Zacisze.pl w powyższym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji, bez prawa do zwrotu zadatku.
 3. W przypadku rezerwacji dokonywanej na mniej niż 7 dni przed terminem przyjazdu do Zacisze.pl należy w dniu rezerwacji wpłacić 100 % ceny pobytu i przesłać w tym samym dniu potwierdzenie przelewu.
 4. W przypadku rezerwacji dokonywanej na mniej niż 72h przed terminem przyjazdu do Zacisze.pl należy wpłacić 100 % ceny pobytu poprzez podanie danych karty kredytowej Gościa, w sposób umożliwiający jej obciążenie lub za pomocą innego rodzaju szybkich płatności.
 5. Brak zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Zacisze.pl lub możliwości obciążenia karty kredytowej w powyższych terminach powoduje automatyczną anulację rezerwacji wstępnej.
 6. W przypadku rezerwacji grupowej, czyli powyżej 1 domku dokonywanej przez jednego Gościa, pozostała do zapłaty cena pobytu musi zostać wpłacona na wskazany rachunek bankowy najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. Brak zaksięgowania 100% ceny za rezerwację na rachunku bankowym Zacisze.pl w powyższym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji, bez prawa do zwrotu zadatku.
 7. W celu otrzymania faktury VAT potwierdzającej wpłatę zadatku, przed dokonaniem płatności, należy przesłać na adres mailowy rezerwacji ([email protected]) dane do faktury: nazwa firmy, adres, NIP. Dodatkowo dla usprawnienia komunikacji, chęć otrzymania faktury można wyrazić dopisując w tytule przelewu słowo: "FAKTURA: NR NIP…..”.
 8. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia bądź aktualizacji.
 9. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza akceptację przedmiotowego Regulaminu.
 10. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu nie zawinionej przez Zacisze.pl, zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku nie dojazdu w pierwszym dniu rezerwacji w godzinach pracy recepcji oraz braku informacji o późniejszym terminie/godzinie przyjazdu rezerwacja ulega anulowaniu bez prawa zwrotu zadatku.
 12. Gościom nie przysługuje prawo do odwołania rezerwacji, obniżenia ceny pobytu lub uzyskania jakiejkolwiek gratyfikacji w przypadku odwołania lub zmiany terminu nieodpłatnego eventu organizowanego przez Zacisze.pl lub odbywającego się na jego terenie.

II. MELDUNEK I OGÓLNE ZASADY POBYTU W ZACISZE.PL
 1. Przebywanie na terenie Zacisze.pl i korzystanie z infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej, w Recepcji oraz na terenie Zacisze.pl.
 2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia teren ośrodka jest monitorowany. W Zacisze.pl może być stosowany system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
 3. Teren Zacisze.pl jest oświetlony i całodobowo dozorowany.
 4. Przez teren Zacisze.pl przebiega droga publiczna (gminna). Zacisze.pl nie bierze odpowiedzialności za stan drogi, jej oświetlenia oraz zdarzenia mające na niej miejsce.
 5. Na terenie Zacisze.pl mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane w Recepcji, noszące opaskę identyfikacyjną.
 6. Zacisze.pl może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Zacisze.pl lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Zacisze.pl lub innych osób przebywających w Zacisze.pl oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 7. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.
 8. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest płatny, niestrzeżony. Zacisze.pl nie ponosi odpowiedzialności utratę lub uszkodzenie pojazdów oraz pozostawione w nich mienie. Obowiązuje zakaz jazdy po chodnikach (!).
 10. Na terenie Zacisze.pl nie ma możliwości parkowania pojazdów pod domkami ani dojazdu pod domek celem rozpakowania.
 11. Ładowanie pojazdów elektrycznych jest możliwe wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, po uiszczeniu opłaty w recepcji. Kategorycznie zabrania się ładowania pojazdów prądem z domków, skrzynek prądowych lub jakiejkolwiek infrastruktury elektrycznej rozmieszczonej na całym terenie Zacisze.pl w tym na polu namiotowym/kempingu.
 12. Zameldowanie, wymeldowanie oraz zgłoszenie pobytu Gościa dokonywane jest w Recepcji czynnej od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:0021:00 (sezon).
 13. Gość dokonujący zameldowania (Osoba Wynajmująca) jest zobowiązany do zadeklarowania ilości przebywających z nim wspólnie osób oraz uiszczenia opłaty za pobyt.
 14. Przy zameldowaniu, w celu identyfikacji Gościa, pobierane są jego dane osobowe tj: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu oraz deklarowana jest ilość osób przebywających w domku/polu namiotowym i campingu. Przy zameldowaniu, pobierane są dane osobowe wszystkich Gości tj: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu oraz deklarowana jest ilość osób przebywających w domku. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy Recepcji), Zacisze.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej przez Gościa wcześniej opłaty.
 15. Opłata za cały pobyt Gościa, na który była dokonywana rezerwacja w Zacisze.pl (o ile nie została uiszczona w całości przed przyjazdem) pobierana jest przed zakwaterowaniem, bezpośrednio po zameldowaniu, gotówką lub kartą. Opłata zostaje pomniejszona o wpłacony uprzednio zadatek.
 16. Gość przed zakwaterowaniem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty miejscowej w stawce obowiązującej w dniu przyjazdu.
 17. Wydanie kluczy/przepustek/kart dostępu następuje po spełnieniu przez Gościa obowiązku zameldowania oraz uiszczeniu opłaty.
 18. W przypadku skrócenia przez Gościa pobytu nie z winy Zacisze.pl koszty pobytu nie podlegają zwrotowi.
 19. Osoba Wynajmująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 20. Zabrania się przebywania na terenie Zacisze.pl osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest przebywanie osób trzecich, których obecność musi być uzgodniona w Recepcji i skutkuje poniesieniem przez nie dodatkowych opłat. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie Zacisze.pl od godz. 9.00 do godz. 21:00.
 21. Dzieci przebywające na terenie Zacisze.pl powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania nad nimi szczególnego nadzoru.
 22. Osoby przebywające na terenie Zacisze.pl ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy.
 23. Z usług oferowanych przez Zacisze.pl Gość korzysta na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku w tym szkody spowodowane na zdrowiu i majątku własnym lub osoby trzeciej Zacisze.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Prosimy o zgłaszanie na bieżąco wszelkich usterek zauważonych na terenie Zacisze.pl.
 25. W przypadku reklamacji lub zastrzeżeń, dotyczących świadczonych usług Gość proszony jest o ich zgłoszenie do 4 godzin od meldunku. Reklamacje składane póżniej, a zwłaszcza w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.
 26. Gość nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Recepcji dokonywać jakichkolwiek napraw. O konieczności dokonania napraw Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika Recepcji.
 27. Recepcja nie przyjmuje na przechowanie żadnych wartościowych przedmiotów Gości. W pomieszczeniach służbowych (Recepcja, Bar, Stróżówka) nie jest możliwe ładowanie telefonów komórkowych Gości oraz przyjmowanie rzeczy do chłodzenia, mrożenia itd.
 28. Na terenie Zacisze.pl należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności zabrania się pod groźbą kary:
  1. rozpalania ognisk,
  2. używania otwartego ognia
 29. Korzystanie z grilli oraz maszynek gazowych jest dozwolone. Osoby korzystające z w/w ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty. Zimne odpady z grilli powinny być wyrzucane tylko i wyłącznie do oznaczonych, specjalnych metalowych pojemników ustawionych na terenie Zacisze.pl oraz przy kontenerze na śmieci.
 30. Na terenie Zacisze.pl znajdują się fundamenty starego hotelu. Miejsce to jest niebezpieczne i oznaczone bezwzględnym zakazem wstępu.
 31. Cisza nocna obowiązuje: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 22:007:00. Nie dotyczy to miejsc wyznaczonych oraz ewentualnych organizowanych przez Zacisze.pl eventów w piątki i soboty. W przypadku organizowanych przez Zacisze.pl eventów cisza nocna obowiązuje od godziny 24.00
 32. Teren Zacisze.pl przylega do jeziora. Zacisze.pl nie posiada wydzielonego kąpieliska z ratownikiem. Goście korzystają z kąpieli w jeziorze i aktywności wodnych na własną odpowiedzialność. Opiekunowie dzieci proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo podopiecznych.
 33. Goście nie mogą utrudniać dostępu do jeziora innym wypoczywającym lub personelowi Zacisze.pl. Niedozwolone jest stawianie parawanów oraz ustawianie namiotów oraz pojazdów na linii brzegowej, na plaży oraz parawanów na całym terenie Zacisze.pl
 34. W przypadku korzystania z pomostów należy zostawić po sobie bezwzględny porządek. Obowiązuje zakaz skakania z pomostów do wody.
 35. Goście i osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania zasad współżycia społecznego. Zabrania się zachowań wulgarnych, nieprzyzwoitych, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania terenu, niszczenia urządzeń, nadużywania alkoholu i innych środków odurzających itp. Osoby zakłócające spokój innym wczasowiczom lub korzystający z pobytu w sposób niezgodny z Regulaminem będą zmuszone opuścić teren Zacisze.pl bez możliwości zwrotu kosztów pobytu i mogą zostać obciążone kosztami interwencji, jeżeli zaistnieje konieczność wezwania odpowiednich służb.
 36. Personel ośrodka Zacisze.pl jest wyposażony w nie wymagające zezwolenia środki przymusu bezpośredniego, które mogą zostać zastosowane w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia Gości lub personelu, przed przyjazdem odpowiednich służb.
 37. Na terenie Zacisze.pl Goście mogą przebywać wraz ze zwierzętami domowymi (wyłącznie psy i koty), po uiszczeniu dodatkowej opłaty wg cennika. Nie dotyczy to 11 ras psów niebezpiecznych wykazanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. i uznanych za agresywne, tj.: Rottweiler, Akbash Dog, Amerykański Pit Bull Terier, Buldog Amerykański, Anatolian Harabas, Dog Argentyński, Moskiewski stróżujący, Owczarek Kaukaski, Perro De Presa Canaria, Perro De Presa Mallorqin, Tosa Inu oraz Amstaf.
 38. Goście przebywający na terenie Zacisze.pl ze zwierzętami zobowiązani są do bezwzględnego stosowanie się do „Regulaminu przebywania zwierząt” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 39. Goście proszeni są o przestrzeganie znaków ostrzegawczych, informacyjnych i drogowych na terenie Zacisze.pl oraz wokół niego.
 40. Zacisze.pl znajduje się na terenie leśnym. W związku z powyższym z drzew mogą spadać szyszki oraz gałęzie. Goście proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na nierówności terenu.
 41. Zacisze.pl jest położone w strefie ciszy i w pasie Natura 2000. Jest częścią parku krajobrazowego chronionego prawem. W związku z powyższym wszelkie akty jego niszczenia będą natychmiast zgłaszane do odpowiednich służb. Las jest także naturalnym środowiskiem żyjących w nim zwierząt, owadów i gadów, których dokarmianie bądź zabijanie jest zabronione i karane.
 42. Za niedogodności losowe t.j. chwilowy brak prądu, wody, kanalizacji Zacisze.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 43. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Zacisze.pl odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami.
 44. Wejście na teren Zacisze.pl jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu, zmuszone będą do opuszczenia terenu Zacisze.pl bez zwrotu kosztów.

III. ZASADY REZERWACJI I POBYTU W DOMKACH
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Na incydentalne przedłużenie doby hotelowej do maks. godziny 12:00 musi wcześniej wyrazić zgodę Recepcja Obiektu. Akceptacja przedłużenia wymaga wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem.
 3. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 4. W domkach (w tym na tarasach oraz w otoczeniu domków) obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez pod groźbą odmowy zwrotu depozytu oraz konieczności natychmiastowego opuszczenia terenu Zacisze.pl. Na terenie Zacisze.pl znajdują się specjalnie wyznaczone miejsca przeznaczone na imprezy, które można wynająć zgodnie z cennikiem na stronie internetowej Zacisze.pl.
 5. Domki wyposażone są w bojlery. W związku z tym zalecamy Gościom rozsądne korzystanie z zasobów ciepłej wody. W przypadku zużycia całego zapasu ciepłej wody należy odczekać do ponownego jej nagrzania.
 6. Do jednego domku przypisane jest jedno nieodpłatne miejsce parkingowe.
 7. Poza sezonem do ceny domku doliczana jest opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika umieszczonego w domku. Odczyt licznika następuje przy zameldowaniu oraz wymeldowaniu Gościa.
 8. W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami w domkach, sprzęcie lub na terenie Zacisze.pl, przed zakwaterowaniem pobierany jest od Osoby Wynajmującej (na czas zameldowania) jednorazowy depozyt zwrotny w kwocie:
  1. Domki – 500 zł/125 Euro
  2. Wigwam ogniskowy – 500 zł/125 Euro
  3. Namiot imprezowo/konferencyjny – 1000 zł/250 Euro
 9. Depozyt powinien być uiszczony jako blokada środków na karcie kredytowej Osoby Wynajmującej.
 10. Zablokowane środki są zwalniane w terminie 3 dni od dnia wymeldowania Gościa, o ile nie zaistnieją przypadki zatrzymania całości lub części depozytu o których mowa poniżej. Zacisze.pl nie gwarantuje daty finalnego uwolnienia środków, która może być różna w zależności od instytucji finansowej obsługującej kartę.
 11. Sprawdzenie stanu domku i jego wyposażenia odbywa się po wyjeździe Gościa przez personel sprzątający. Nie jest możliwe sprawdzanie domków na życzenie i w obecności Gościa.
 12. Nie jest możliwe zakwaterowanie Gościa odmawiającego pozostawienia depozytu. W takim przypadku, umowa nie zostaje zrealizowana z winy Gościa. Gość nie ma prawa do zwrotu zadatku i zostaje obciążony pełną opłatą za cały zarezerwowany pobyt.
 13. W przypadku stwierdzenia zniszczeń na terenie Zacisze.pl, w tym budowlach, urządzeniach, sprzęcie, domkach, wyposażeniu lub braków w wyposażeniu – z depozytu pobrana zostanie kwota na pokrycie realnych kosztów naprawy/wymiany/zakupu uwzględniająca koszty zakupu, transportu i wykonania usługi. Jeżeli kwota depozytu nie pokrywa wyrządzonych zniszczeń Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy/wymiany w pełnej wysokości.
 14. W przypadku rezerwacji grupowych obejmujących więcej niż 1 domek całość depozytu jest uiszczana przez Osobę Wynajmującą i jest rozpatrywana łącznie w przypadkach o których mowa w ust. 9 powyżej, bez podziału kwoty na poszczególne domki.
 15. Zacisze.pl zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Kwota obciążenia będzie kwotą z Cennika wyposażenia lub będzie zależna od kosztów, jakie musi ponieść obiekt, aby doprowadzić zniszczone przedmioty do pierwotnego stanu. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Rzeczy nieuwzględnione w Cenniku podlegają wycenie indywidualnej.
 16. Depozyt nie podlega zwrotowi w całości, jeżeli ze względu na zachowanie Gościa lub osób za które ponosi on odpowiedzialność konieczna była interwencja policji, ochrony lub innych służb. W takiej sytuacji Gość jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia terenu Zacisze.pl bez możliwości zwrotu opłat poniesionych za pobyt. Depozyt w całości nie podlega zwrotowi również w przypadku nieuprawnionego użycia gaśnicy.
 17. Za wszelkie szkody wyrządzone w domku odpowiedzialny materialnie jest Osoba Wynajmująca, która została zameldowana w Recepcji.
 18. Zacisze.pl nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste Gości przechowywane i pozostawione w domkach. Domki Premium są wyposażone w sejfy.
 19. W domkach posiadających kominki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia drewnem innym niż otrzymanym od obsługi lub nabytym na terenie Zacisze.pl. Opalanie kominków jakimkolwiek innym materiałem jest zabronione z uwagi na niebezpieczeństwo zaczadzenia, pożaru i ryzyko rozszczelnienia komina.
 20. W domkach posiadających biokominki możliwe jest opalanie kominka wyłącznie bioetanolem nabytym na terenie Zacisze.pl.
 21. Goście korzystający z kominka są zobowiązani do postępowania zgodnie z instrukcją użytkowania kominków znajdującą się w domku, dostępną w Recepcji oraz na stronie internetowej Zacisze.pl
 22. Grille można rozpalać przed tarasami domków na terenie zielonym, z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych. Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia grilli na tarasach domków.
 23. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 24. Z uwagi na możliwość dokonania niecelowych uszkodzeń Goście proszeni są o nie przestawianie mebli w ramach domku (np. łóżek). Goście proszeni są również o nie przenoszenie wyposażenia pomiędzy domkami i pozostawienie poprawnej ilości wyposażenia w domku w dniu wymeldowania.
 25. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia mebli z domków. Na tarasie można korzystać wyłącznie z mebli ogrodowych specjalnie do tego przeznaczonych. Nie zezwala się na przenoszenie mebli tarasowych na teren Zielony. Na terenie zielonym można korzystać z zamontowanych na stałe stołów piknikowych oraz z leżaków.
 26. Niedopuszczalna jest jazda samochodem po chodnikach na terenie Zacisze.pl oraz wjeżdżania bezpośrednio pod domki. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy personelu Zacisze.pl przy transporcie bagażu, co należy zgłosić w recepcji.
 27. Po zakończeniu pobytu Goście proszeni są o umycie naczyń, spakowanie śmieci do worków i wyniesienie ich do oznaczonych kontenerów na śmieci, opróżnienie grilla z pozostałości do przeznaczonych w tym celu pojemników oraz pozostawienie domku w ogólnym ładzie i porządku.
 28. W przypadku braku spełnienia powyższych wymagań Gość zostanie obciążony dodatkową opłata zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej. Dodatkowa opłata za sprzątanie zostanie również naliczona w przypadku: pozostawienia niedopałków papierosów i śmieci na terenie zielonym przed tarasem lub wejściem do domku, rozsypanie popiołu z kominka lub pozostałości z grilla na tarasie lub na terenie zielonym, wykorzystania pościeli lub ręczników niezgodnie z ich przeznaczeniem.

IV. ZASADY REZERWACJI I POBYTU NA KEMPINGU I POLU NAMIOTOWYM
 1. Doba pobytowa na kempingu i polu namiotowym trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. W przypadku przyjazdu przed godziną 15:00 oraz wyjazdu po godzinie 11:00 każdorazowo doliczana jest połowa opłaty za dobę.
 3. Kemping i pole namiotowe podzielone są na dwie strefy: Premium i Standard. Strefa Premium znajduje się w bezpośredniej bliskości jeziora. Strefa Standard jest umiejscowiona w pobliżu atrakcji sportowych i rekreacyjnych. Strefę Premium od Standard rozdziela droga gminna.
 4. W strefie Premium dostęp do prądu jest nieodpłatny w ramach dostępnych podłączeń w skrzynkach, z limitem jedno podłączenie (gniazdko) na rezerwację. W strefie Standard istnieje możliwość wykupienia dostępu do prądu za kwotę zgodnie z cennikiem, w maksymalnym limicie 10 kWh dzienne. Za przekroczenie limitu zostanie doliczona dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.
 5. Do skrzynki z gniazdkami prądowymi może zostać podłączony wyłącznie przedłużacz z uziemieniem przeznaczony do użytku zewnętrznego. Zabronione jest podłączanie innych urządzeń lub pozostawianie ich w oraz na skrzynkach prądowych.
 6. Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00 lub o zmroku, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 7. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego, namiotów, pojazdu Gościa jest wybierane przez Gościa (dotyczy miejsc numerowanych) lub wyznaczane przez personel kempingu. Jeżeli miejsce nie zostało wyznaczone przez personel Gość ma możliwość samodzielnego wyboru miejsca w ramach wykupionej strefy pobytu w sposób nie kolidujący z innymi Gośćmi, infrastrukturą Zacisze.pl oraz drogami przejazdowymi i pożarowymi.
 8. Obowiązuje zakaz ustawiania pojazdów, namiotów oraz przyczep bezpośrednio na linii brzegowej, przy pomostach, plażach i w bezpośrednim otoczeniu infrastruktury Zacisze.pl.
 9. Przed opuszczeniem kempingu Gość jest zobowiązany do uprzątnięcia i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał. Śmieci należy wyrzucić do przeznaczonych do tego kontenerów.
 10. Na terenie Zacisze.pl znajduje się punkt serwisowy do zrzutu nieczystości oraz szarej wody. Bezwzględnie zabrania się zrzucania szarej wody lub nieczystości w miejscu do tego nie przeznaczonym, takich jak m. in. toalety, teren zielony, parking, pod rygorem natychmiastowego opuszczenia Zacisze.pl bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt oraz uiszczenia kary w wysokości 200zł.
 11. Osoby poruszające się po terenie campingu pojazdami są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 10 km/h. Zabronione jest korzystanie z pojazdów mechanicznych w godzinach od 22:00 do 07:00 lub po zmroku, w zależności od tego co następuje wcześniej.
 12. Na kempingu i polu namiotowym obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez pod groźbą konieczności natychmiastowego opuszczenia terenu Zacisze.pl.
 13. Budynki sanitarne i znajdujące się w nich umywalki, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu.
 14. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje w strefie Standard wyłącznie uprawniony do tego personel kempingu, po uregulowaniu opłaty za korzystanie z prądu.
 15. Osoba, która bez wiedzy i zgody Recepcji udostępnia energię elektryczną osobom, które energii nie wykupiły może zostać wydalona bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt oraz obciążona karą przewidzianą w cenniku.
 16. Na terenie kempingu i pola namiotowego zabrania się: instalowania dodatkowych urządzeń, instalacji i elementów małej architektury bez uzgodnienia z Recepcją oraz, samowolnego ogradzania lub wydzielania zajmowanego terenu.
 17. Goście przebywający na terenie kempingu i pola namiotowego Zacisze.pl. zobowiązani są do prawidłowej instalacji i zabezpieczenia pojazdów, wyposażenia oraz jakiegokolwiek sprzętu postawionego na terenie Zacisze.pl. W wypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, tj. burza lub silny wiatr, Goście zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i uwagi.
 18. Ośrodek nie odpowiada za szkody wyrządzone na osobach lub mieniu wynikające z niedopełnienia obowiązku wymienionego powyżej.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Z tą datą traci moc poprzednio obowiązujący Regulamin Zacisze.pl.

Życzymy udanego pobytu!

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych jest Dream Big Investments sp. z o.o., z siedzibą ul. Podedworze 33, 31686 Kraków (adres email: [email protected]), zwana dalej Administratorem.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy–na podstawie art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 3. Dodatkowo po wyrażeniu zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody. Dane mogą również podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej zgody. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług zakwaterowania będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 14 dniach od daty ich rejestracji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
 5. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 7. przenoszenia danych,
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
  2. firmom gastronomicznym w przypadku zamówienia dla Gościa wyżywienia z zewnętrznego obiektu
  3. firmom świadczącym usługi wsparcia IT, hostingowe;
  4. firmom świadczącym usługi obsługi księgowej i prawnej;
  5. firmom świadczącym usługi marketingowe dla Zacisze.pl.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zacisze.pl
ul. Wczasowa 1
66220 Łagów
tel. +48 66 40 49 800
tel. / fax: +48 68 341 23 90
email: [email protected]

Regulamin Zacisze.pl 01 styczeń 2023r.

Domki nad jeziorem Zacisze.pl